Logo BubbleDeck

Het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gepubliceerd:  
‘Bouwen aan constructieve veiligheid’  Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport 
 

  Alle reacties (van alle betrokken partijen) op het conceptrapport kunt u vinden via deze link

Een verkorte samenvatting van onze opmerkingen op het conceptrapport van de Onderzoeksraad:

In het conceptrapport wordt vermeld dat de zeer hoge temperatuur heeft geleid tot instorting. Feit: er ontbrak extra wapening in de vloeren ter voorkoming van vervorming van de vloer bij zeer warm weer(categorie 5 wapening). De instorting had kunnen worden voorkomen, als de extra momenten door vervorming van de vloeren bij warm weer waren meegenomen in de berekening van de hoofdconstructeur Archimedes. Een hoge temperatuur mag géén oorzaak zijn voor instorting: hierop kun je een vloer berekenen door extra wapening toe te passen (zie document BubbleDeck in  bijlage ‘Instorting Parkeergarage’ blz. 30). De vloeren voldeden niet in eindsituatie, want momenten als gevolg van temperatuur waren niet meegenomen. Kortom, als parkeergarage in gebruik was genomen, was er een groot probleem geweest.

In het conceptrapport wordt geschreven dat er sprake is van een kwetsbaar en ongebruikelijk vloerontwerp. Dit wil echter niet zeggen dat bij correcte uitvoering c.q. verwerking van de vloer, dit tot instorting zou kunnen leiden. Dit heeft de OVV immers zelf ondervonden bij bouwdeel A, waarbij de proeftests 100% goed zijn doorstaan. Er wordt geen verklaring gegeven waarom deel A niet is bezweken en deel B1 wel. In de bijlage ‘veldonderzoek’ wordt aangegeven dat bouwdeel A diverse keren statisch en dynamisch is belast, zonder enig resultaat van bezwijken. Wij vinden het vreemd dat:
1. genoemde resultaten niet in het rapport worden vermeld;
2. n.a.v. de uitgevoerde testen, toch wordt volgehouden dat er sprake is van een kwetsbaar
   vloerontwerp. 

Het conceptrapport beschrijft de werking van een strokenvloer: dit is geen correcte vergelijking. Een BubbleDeck vloer wordt niet als strokenvloer berekend, maar als een alzijdig afdragende vlakke vloer. Er is géén hoofdoverspanningsrichting: BubbleDeck vloeren dragen in alle richtingen gelijkmatig hun krachten af. De afbeeldingen in het conceptrapport tonen een strokenvloer met breedplaat en géén vlakke alzijdig afdragende vloer. Versterkte kolomstroken zijn niet aan de orde bij toepassing van BubbleDeck. In de berekening zijn geen kolomstroken ingevoerd.

Gedurende het onderzoekstraject van de OVV is er diverse keren expliciet aangegeven dat de legrichting van het BubbleDeck vloersysteem géén relatie heeft met de te maken overspanningen: de ene keer is de verdeelwapening, hoofdwapening en vice versa. Bij reeds talrijke uitgevoerde referentieprojecten zijn er 2 mogelijke oplossingen wanneer je 2 gelijke kolomafstanden hebt (bijvoorbeeld bij een raster van bijvoorbeeld 10x10 meter). Hierbij is er dan altijd een gebied waar bij de koppeling ‘hogere’ momenten voorkomen. Het gebruikte legplan van de parkeergarage is niet ongebruikelijk, dit in tegenstelling tot wat herhaaldelijk wordt vermeld in het conceptrapport.

Archimedes, die verantwoordelijk was voor het gehele ontwerp, heeft in een voorstadium middels een schets aan BubbleDeck gevraagd naar de mogelijkheden m.b.t. de vloer. Archimedes heeft vervolgens zelf de vloerdikte bepaald aan de hand van een platenprogramma, mede op basis van een te lage E-module. Het ontwerp van Archimedes voldeed niet aan de doorbuiging i.v.m. verkeerde E-module. BubbleDeck heeft hierop aangegeven dat de vloer overal 450mm dik moest worden (i.t.t. het oorspronkelijke ontwerp met 400mm dik aan de randen en het midden 450 mm). Tevens wordt er niets vermeld over het ontbreken van een 2e draagweg.

De koppelstaaflengte bij de parkeergarage voldeed wel. Als de rekenmethode m.b.t. de koppelstaaflengte in twijfel wordt getrokken, dan kan er geconcludeerd worden dat in heel Nederland en wereldwijd een probleem is met de koppelstaaflengte. Hieruit zou dan de conclusie kunnen worden getrokken dat er géén enkele vloer veilig kan worden verklaard. Ook andere look-à- like systemen hanteren deze koppelstaaflengte bij honderden andere gebouwen in Nederland en daarbuiten. Alle in Nederland beproefde gebouwen, die de belastingen voor 100% hebben doorstaan, zijn gebaseerd op de koppelstaaflengtebepaling zoals ook bij Eindhoven is toegepast. Kortom, een te korte koppelstaaflengte kan niet de oorzaak zijn van de instorting.  Wat echter niet in dit onderzoek is beschouwd, is dat de koppelstaven ten tijde van het schrikken veel te kort waren, waardoor slippen is ontstaan. Deze kwestie is nergens beschreven (lagere betonsterkte vraagt langere staven).

De kolommen voldeden niet in eindsituatie, kortom; als de parkeergarage in gebruik was genomen, was er een groot probleem geweest.

Over het ontkisten van de 3e verdiepingsvloer in relatie met de 4e verdieping stelt Horvat en Partners: ‘of de grote doorbuiging tot schade heeft geleid is de vraag? We kunnen niet uitsluiten dat ook het ontkisten van de 3e verdiepingsvloer terwijl de 4e verdiepingsvloer erop staat van invloed is geweest.’ Deze vraagstelling is niet vermeld c.q. opgenomen in het conceptrapport.

Ondanks onze gepubliceerde kanttekeningen op het onderzoeksrapport, kunnen wij ons vinden in de eindconclusie van de Onderzoeksraad.